Засаг даргын захирамж
А/43

Сумын төсвийн байгууллагуудын 2022 оны төсвийн сар, улирал, жилийн хуваарийг тодотгон баталж мөрдүүлэх тухай ...

2022-06-27 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/44

Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс хөрөнгө зарцуулах тухай...

2022-06-27 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/41

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай ...

2022-06-15 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/42

“Шилдэг гудамж-Шилдэг хашаа” шалгаруулах аян зарлах тухай ...

2022-06-15 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/40

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай ...

2022-06-07 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/37

Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс зарцуулах тухай...

2022-05-20 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/38

Хөдөө аж ахуйн ээлжит тооллогын комисс байгуулах тухай ...

2022-05-20 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/36

Техникийн хяналтын үзлэг, тээврийн хэрэгслийн албан татвар хураалтын ажлыг зохион байгуулах тухай ...

2022-05-19 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/32

Ажлын хэсэг байгуулах тухай...

2022-05-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/33

Тэр бум мод тарих үндэсний хөдөлгөөнийг зохион байгуулах тухай ...

2022-05-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..