Засаг даргын захирамж
Асран хамгаалагч харгалзан дэмжигчээр тогтоох тухай

Асран хамгаалагч харгалзан дэмжигчээр тогтоох тухай ...

2022-04-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/22

Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авах зарим арга хэмжээний тухай ...

2022-03-31 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/21

Томуу, томуу төст өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай ...

2022-03-31 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/20

Засаг даргын нөөц хөрөнгө зарцуулах тухай...

2022-03-25 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/19

Сонгуулийн үр дүнгээр чөлөөлөгдсөн төрийн улс төрийн албан хаагч нарт тэтгэмж олгох тухай ...

2022-03-25 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/18

Засаг даргын нөөц хөрөнгө зарцулах тухай...

2022-03-25 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/17

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээг төлөвлөх, эрэмбэлэх үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах тухай ...

2022-03-25 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/16

Сумын төсвийн байгууллагуудын 2022 оны төсвийн сар, улирал, жилийн хуваарийг тодотгон баталж мөрдүүлэх тухай ...

2022-03-25 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/14

Газар эзэмшүүлэх тухай...

2022-03-25 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/14

газар эзэмшүүлэх тухай...

2022-03-24 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..