Засаг даргын захирамж
Сумын өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай

Сумын өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай ...

2022-05-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллогын ажлыг зохион байгуулах тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллогын ажлыг зохион байгуулах тухай ...

2022-05-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлуудыг хүлээлцэх ажлын хэсгийг томилох тухай

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлуудыг хүлээлцэх ажлын хэсгийг томилох тухай ...

2022-05-13 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлуудыг хүлээлцэх ажлын хэсгийг томилох тухай

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлуудыг хүлээлцэх ажлын хэсгийг томилох тухай ...

2022-05-13 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Бог малын хээлтүүлэгчид үзлэг ангилалт хийх, баталгаажуулах тухай

Бог малын хээлтүүлэгчид үзлэг ангилалт хийх, баталгаажуулах тухай ...

2022-05-03 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Сонор хоёрдугаар багийн “Наран суурийн гүн өрмийн худаг”-ийн ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороонд өөрчлөлт оруулах тухай

Сонор хоёрдугаар багийн “Наран суурийн гүн өрмийн худаг”-ийн ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороонд өөрчлөлт оруулах тухай ...

2022-04-25 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хэмжих хэрэгсэл, шалгалт тохируулга, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд тохирлын үнэлгээг хамтран зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулж, баталгаажуулалт хийх тухай

Хэмжих хэрэгсэл, шалгалт тохируулга, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд тохирлын үнэлгээг хамтран зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулж, баталгаажуулалт хийх тухай ...

2022-04-25 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай

Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай ...

2022-04-12 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Асран хамгаалагч харгалзан дэмжигчээр тогтоох тухай

Асран хамгаалагч харгалзан дэмжигчээр тогтоох тухай ...

2022-04-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
“Хог хаягдлын цэгийг цэгцлэх, техник хэрэгсэл авах” ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороонд өөрчлөлт оруулах тухай

“Хог хаягдлын цэгийг цэгцлэх, техник хэрэгсэл авах” ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороонд өөрчлөлт оруулах тухай ...

2022-04-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..