Засаг даргын захирамж
А/34

Сумын өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай ...

2022-05-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/35

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллогын ажлыг зохион байгуулах тухай ...

2022-05-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/30

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлуудыг хүлээлцэх ажлын хэсгийг томилох тухай ...

2022-05-13 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/31

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлуудыг хүлээлцэх ажлын хэсгийг томилох тухай ...

2022-05-13 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/29

Бог малын хээлтүүлэгчид үзлэг ангилалт хийх, баталгаажуулах тухай ...

2022-05-03 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/27

Хэмжих хэрэгсэл, шалгалт тохируулга, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд тохирлын үнэлгээг хамтран зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулж, баталгаажуулалт хийх тухай ...

2022-04-25 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/28

Сонор хоёрдугаар багийн “Наран суурийн гүн өрмийн худаг”-ийн ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороонд өөрчлөлт оруулах тухай ...

2022-04-25 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/26

Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай ...

2022-04-12 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/23

Асран хамгаалагч харгалзан дэмжигчээр тогтоох тухай ...

2022-04-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
А/24

“Хог хаягдлын цэгийг цэгцлэх, техник хэрэгсэл авах” ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороонд өөрчлөлт оруулах тухай ...

2022-04-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..