Засаг даргын захирамж
Нэр Хавсралт
1 Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс хөрөнгө зарцуулах тухай ТАТАХ
2 Сумын төсвийн байгууллагуудын 2022 оны төсвийн сар, улирал, жилийн хуваарийг тодотгон баталж мөрдүүлэх тухай ТАТАХ
3 “Шилдэг гудамж-Шилдэг хашаа” шалгаруулах аян зарлах тухай ТАТАХ
4 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай ТАТАХ
5 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай ТАТАХ
6 Хөдөө аж ахуйн ээлжит тооллогын комисс байгуулах тухай ТАТАХ
7 Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс зарцуулах тухай ТАТАХ
8 Техникийн хяналтын үзлэг, тээврийн хэрэгслийн албан татвар хураалтын ажлыг зохион байгуулах тухай ТАТАХ
9 Тэр бум мод тарих үндэсний хөдөлгөөнийг зохион байгуулах тухай ТАТАХ
10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ТАТАХ
11 Сумын өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай ТАТАХ
12 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллогын ажлыг зохион байгуулах тухай ТАТАХ
13 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлуудыг хүлээлцэх ажлын хэсгийг томилох тухай ТАТАХ
14 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлуудыг хүлээлцэх ажлын хэсгийг томилох тухай ТАТАХ
15 Бог малын хээлтүүлэгчид үзлэг ангилалт хийх, баталгаажуулах тухай ТАТАХ
16 Сонор хоёрдугаар багийн “Наран суурийн гүн өрмийн худаг”-ийн ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороонд өөрчлөлт оруулах тухай ТАТАХ
17 Хэмжих хэрэгсэл, шалгалт тохируулга, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд тохирлын үнэлгээг хамтран зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулж, баталгаажуулалт хийх тухай ТАТАХ
18 Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай ТАТАХ
19 А/25 ТАТАХ
20 “Хог хаягдлын цэгийг цэгцлэх, техник хэрэгсэл авах” ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороонд өөрчлөлт оруулах тухай ТАТАХ
21 Асран хамгаалагч харгалзан дэмжигчээр тогтоох тухай ТАТАХ
22 А/22 ТАТАХ
23 А/21 ТАТАХ
24 А/20 ТАТАХ
25 А/19 ТАТАХ
26 А/18 ТАТАХ
27 А/17 ТАТАХ
28 А/16 ТАТАХ
29 А/14 ТАТАХ
30 А/14 ТАТАХ
31 А/13 ТАТАХ
32 А/12 ТАТАХ
33 А/11 ТАТАХ
34 А/10 ТАТАХ
35 А/09 ТАТАХ
36 А/08 ТАТАХ
37 А/07 ТАТАХ
38 А/06 ТАТАХ
39 А/05 ТАТАХ
40 А/04 ТАТАХ
41 А/03 ТАТАХ
42 А/02 ТАТАХ
43 А/01 ТАТАХ