Хүрээмарал сумын хэмжээнд одоогоор төсөл хөтөлбөр зарлагдаагүй байна.