ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР АРГА ХЭМЖЭЭНД ИРГЭДИЙН САНАЛЫГ ЦАХИМААР АВАХ ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ
2023-04-02 22:47:59