Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2023 онд хийгдсэн ажил